Napsugi

Napsugi adatkezelési tájékoztató (jelentkezések, hírlevél-küldés)

 

 

 

 

 

A NAPSUGI tábori jelentkezésekre és hírlevél-küldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója

 

 • Az adatkezelők

 

Sport-All Egyesület

Székhely:            Sepsiszentgyörgy, Ibolya u. 8
Postacím:           Spsiszentgyörgy, Hóvirág u. 28
E-mail:                 contact@napsugi.ro
Telefon:              +40 743 961 814

Honlap:              www.napsugi.ro

 1. Az adatkezelés alapelvei

A Napsugi minden munkatársa tudatában van annak, hogy mekkora felelősséget jelent a személyes adatok kezelése és védelme. Munkánkat úgy végezzük,

– hogy ilyen adatokat csak a szolgáltatásaink nyújtásához mindenképpen szükséges mértékben, módon és ideig kezeljünk,

– és hogy az adatok folyamatosan magas színvonalú technológiai és fizikai védelem alatt álljanak.

A személyes adatokat kizárólag az érintetteknek nyújtott tájékoztatás szerinti célok érdekében kezeljük. Bár az alábbi tájékoztatóban, mivel a jogszabály így írja elő, szerepel erre utalás, a valóságban más célokra, legyen az harmadik fél reklámja, kutatás, egyéb, a kezelt adatokat soha nem adjuk át senkinek (az egyetlen kivétel az, ha jogszabály alapján, hatóság számára kell adatot szolgáltatnunk).

Adatvédelmi tekintetben a „nagykorúság” a 16. életév betöltésével érkezik el, vagyis az ennél fiatalabbak személyes adatai felett a szülők rendelkeznek, az idősebbek pedig már saját maguk. A Napsugi munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ezzel járó feladatok felelős megvalósítására, és a táborok résztvevőivel is az adatvédelmi tudatosságot, az információs önrendelkezés értékeit érvényesítő szemlélettel működnek együtt. Kérjük a szülőket, ők is legyenek figyelemmel minderre! Szükség esetén bármilyen információval, segítséggel rendelkezésükre állunk!

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 1. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

4.1. Tábori jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1. A kezelt adatok köre

A jelentkező neve, születési dátuma és helye, szülő/gondviselő neve, , címe, telefonszáma, e-mail címe, esetleges egészségügyi tudnivalók. A szülők, illetve a további kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok nem mindegyikét szükséges megadni a jelentkezési folyamat során (a részleteket l. magukon a jelentkezési lapokon). A megadható adatok pontos köre az adott szolgáltatás jellemzőinek függvényében eltérő lehet.

4.1.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelentkezés megvalósítása, a szerződés, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok elkészítése.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett, illetve gondviselője hozzájárulása.

4.1.4. Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz a Napsugi egyes munkatársai férhetnek hozzá az igényelt szolgáltatások megvalósulása érdekében. Az esetlegesen megadott különleges személyes adatok kezelése, illetve a 16 éven aluliak adatainak kezelése az ennek megfelelő korlátozásokkal és gondossággal történik.

4.1.5. Adatfeldolgozás és adatattovábbítás

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.). A Napsugi részére megadott személyes adatokat partnereink a velük kötött megállapodás szerint kizárólag az ebben a tájékoztatóban rögzített céllal és módon, a Napsugi utasításainak megfelelően, a biztonsági előírásokat betartva dolgozzák fel.

4.1.6. Az adatkezelés időtartama

A Napsugi az adatokat az igényelt szolgáltatás megvalósulásához szükséges ideig, illetve a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az érintett által a contact@napsugi.ro e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezés törlődik, az adatokat töröljük.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Napsugi fizikai és technológiai eszközökkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat teljes körűen védjék a jogosulatlan hozzáférés ellen. A tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Napsugi és partnerei naplózzák, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá és milyen műveleteket végzett.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1.A tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek – illetve törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Napsugi

 • milyen személyes adataikat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,
 • vagy kinek továbbította a személyes

A Napsugi a kért információkat legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott címre küldött levélben adja meg.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy a Napsugi helyesbítse egyes kezelt személyes adataikat (például a postai vagy elektronikus címet). A Napsugi a kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

5.3. A törléshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik személyes adataik a törlését. Az igényt a Napsugi csak akkor nem teljesíti, ha jogszabály vagy szerződéses kötelezettség teljesítése a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, a Napsugi az igényt legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

5.4. A zároláshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy személyes adataikat a Napsugi zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi. A Napsugi a kérésnek legfeljebb 30 napon belül tesz eleget, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha a Napsugi személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából továbbítana, felhasználna. A Napsugi a tiltást legfeljebb 30 napon belül érvényesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei

Jogellenesnek vélt adatkezelés vagy egyéb, az adatkezeléssel összefüggő probléma, kérdés esetén kérjük, hogy az érintett vegye fel a kapcsolatot a Napsugi-val az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén a gyors, hatékony, közös megegyezésen alapuló tárgyalásos rendezés, illetve a gyors, teljes tájékoztatás érdekében. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vagy az érintett nem kívánja ezt a módot igénybe venni, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat

– Polgári pert indíthat, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható

Hatályos: 2018. május 24-től.